Algemene Voorwaarden

  • Wij zijn: BV Biloba Heverlee
  • Adres: Tiensesteenweg 154 3001 Heverlee
  • E-mailadres: webshop@apotheekbiloba.be
  • Telefoonnummer: 016/259611
  • Ondernemingsnummer: BE0455548721
  • Bankrekeningnummer: BE96 6451 0339 9005

1. Toepasselijkheid

1.1  Deze algemene verkoopsvoorwaarden zijn van toepassing op alle commerciële transacties die betrekking hebben op de producten van BV Biloba Heverlee en in het bijzonder op het gebruik van de website www.apotheekbiloba.be en de bestellingen door de gebruiker via de webshop van BV Biloba Heverlee.

1.2 Door het louter bezoeken en raadplegen van www.apotheekbiloba.be of door het plaatsen van een bestelling erkent de gebruiker kennis te hebben genomen van deze voorwaarden en verklaart de gebruiker zich akkoord met de inhoud ervan. Andere voorwaarden (deze van de gebruiker bijvoorbeeld) zullen nooit van toepassing zijn, tenzij deze voorafgaandelijk, schriftelijk en uitdrukkelijk door Bv Biloba Heverlee aanvaard zijn.

1.3 Bv Biloba Heverlee behoudt zich het recht voor om deze voorwaarden te wijzigen, waarbij de publicatie op de website als kennisgeving van de wijziging geldt. Het verder gebruik van de website zal dan beschouwd worden als een aanvaarding van de gewijzigde voorwaarden.

1.4 Voorafgaandelijk aan de aanvaarding van deze voorwaarden erkent de gebruiker dat hij de mogelijkheid heeft gehad om deze voorwaarden na te lezen, ze desgevallend clausule per clausule inhoudelijk te onderhandelen en ze af te drukken of op te slaan.


2. Definities

In deze algemene verkoopsvoorwaarden wordt verstaan onder:

2.1 www.apotheekbiloba.be : de website van BV Biloba Heverlee met maatschappelijke zetel te Tiensesteenweg 154, 3001 Heverlee met BTW nr BE 0455.548.721.

2.2 Gebruiker: elke natuurlijke of rechtspersoon, handelingsbekwaam en ouder dan 18 jaar, die www.apotheekbiloba.be  bezoekt en/of gebruikt voor het plaatsen van een bestelling. De gebruiker wordt geacht gemachtigd te zijn om commerciële transacties af te sluiten.

2.3 Bestelling: de aanvraag door de gebruiker om producten te bestellen en dus tot sluiting van een verkoopovereenkomst tussen  www.apotheekbiloba.be en de gebruiker van www.apotheekbiloba.be met betrekking tot de producten die worden aangeboden via de webshop van www.apotheekbiloba.be

2.4 Productfiche: de bij elk afzonderlijk te koop aangeboden product gegeven informatie door Apotheek Biloba op de website www.apotheekbilobat.be (in de vorm van teksten, foto's, onderverdeling in welbepaalde categorie etc.)  ter verduidelijking van het product.

2.5 Producten: alle goederen te koop aangeboden via www.apotheekbiloba.be .

2.6 Transactie: het proces van de betaling bestaande uit een geheel van handelingen, productselectie, veiligheidsverplichtingen, autorisatieprocessen en akkoorden inherent aan de betaling van de producten die besteld worden via creditcard of ieder ander middel van virtuele transactie via de website.

3. Producten

Enkel para-farmaceutische producten, bepaalde medische hulpmiddelen, voedingssupplementen en dergelijke kunnen worden aangekocht via www.apotheekbiloba.be

4. Cliënt

4.1 Elke bezoeker is verplicht om zich te registreren als gebruiker, indien hij wil overgaan tot het plaatsen van bestellingen.

4.2 De gegenereerde toegang tot  www.apotheekbiloba.be is strikt persoonlijk en is voorbehouden aan handelingsbekwame meerderjarigen. De gebruiker verbindt zich ertoe om zijn inloggegevens en wachtwoord niet door derden te laten gebruiken en elke vorm van misbruik te verhinderen.

4.3 Bv Biloba Heverlee behoudt zich het recht voor om bijkomende identificatiemaatregelen op te leggen, zoals bijvoorbeeld het gebruik van de elektronische identiteitskaart.

4.4 In geval van (vermoeden van) onrechtmatig of verboden gebruik, heeft BV Biloba Heverlee het recht om de registratie van de gebruiker te schrappen, onverminderd het recht van BV Biloba Heverlee om eventuele schade op de gebruiker te verhalen.

4.5 Het is de bezoeker geenszins toegestaan om de website  www.apotheekbiloba.be (trachten) te kraken, aan hacking te doen of het systeem te overbelasten, noch om te trachten privé gegevens van andere bezoekers op een illegale manier te bekomen en/of te gebruiken. Elke overtreding zal (gerechtelijke) gevolgen hebben.

5. Belangrijke waarschuwing vooraleer over te gaan tot een bestelling

5.1 De informatie, diensten en producten die Bv Biloba Heverlee online via www.apotheekbiloba.be aanbiedt, kunnen technisch, kwalitatief en inhoudelijk onjuistheden bevatten. De adviezen en tips die de gebruiker worden aangeboden op de website www.apotheekbiloba.be mogen niet gebruikt worden om beslissingen te nemen van persoonlijke of medische aard. In het bijzonder dienen de para-farmaceutische producten en voedingssupplementen met de grootste voorzichtigheid gebruikt te worden, na voorafgaandelijke diagnose of advies door een wettelijke erkende arts of therapeut.

5.2 De informatie die BV Biloba Heverlee verschaft, wordt met de grootste zorgvuldigheid samengesteld en regelmatig gecontroleerd en geactualiseerd, doch is louter informatief. Ze vervangt nooit een diagnose of advies van een arts of therapeut.

5.3 Bv Biloba Heverlee houdt informatie bij over de voorgaande bestellingen van een gebruiker. Deze informatie wordt enkel gehanteerd voor logistieke redenen, zoals bijvoorbeeld het aanvullen van de stock. De gebruiker mag er niet van uitgaan dat een historiek van geplaatste bestellingen aanleiding zal geven tot een automatische waarschuwing van welke aard dan ook (bijvoorbeeld over dosis of interactie met andere producten/ziekten).

5.4 Als de gebruiker twijfelt over de geschiktheid van een bepaald product, dan adviseert Bv Biloba Heverlee het product niet te bestellen, de bestelling te annuleren of – als het reeds geleverd werd – het product niet (verder) te gebruiken zonder eerst een arts, Apotheek Biloba of een therapeut te raadplegen. Wanneer de Klant specifieke vragen heeft over bv. maten, kleur, beschikbaarheid, leveringstermijn of leveringswijze, verzoeken wij de Klant om vooraf contact op te nemen met Apotheek Biloba. 


6. Bestelling

6.1 Alle informatie die de gebruiker bezorgt aan BV Biloba Heverlee (invoeren van gegevens inherent aan een bestelling) is bindend. BV Biloba Heverlee kan op geen enkele wijze verantwoordelijk gehouden worden voor het foutief ingeven van enige gegevens zoals bestemmingsgegevens of gezondheidsinformatie en de mogelijke gevolgen hiervan. Evenmin kan BV Biloba Heverlee verantwoordelijk gesteld worden voor vertragingen bij de levering of de onmogelijkheid om de bestelde producten te leveren.

6.2 De automatische registratiesystemen leveren van nature een bewijs van de inhoud en datum van de bestelling door de gebruiker.

6.3 Na ontvangst van de aanvraag tot bestelling bevestigt BV Biloba Heverlee aan de gebruiker de aanvaarding van de bestelling door het versturen van een bevestiging op het e-mailadres dat de gebruiker heeft meegedeeld bij het registreren van zijn bestelling. De verkoop zal niet eerder worden afgesloten dan vanaf de verzending van de bevestiging van de bestelling.

6.4 BV Biloba Heverlee behoudt zich het recht voor om zonder nadere motivering een bestelling te weigeren of te annuleren, waaronder doch niet beperkt tot gevallen van betalingsproblemen bij een bestelling of geschillen over de betaling van (een) eerdere bestelling(en).

6.5 De bestelling is pas definitief van zodra BV Biloba Heverlee deze aanvaard heeft én de gebruiker het volledige bedrag inclusief de verzendingskosten betaald heeft aan BV Biloba Heverlee , conform de aangewezen betaalmethode.

6.6 BV Biloba Heverlee tracht zoveel mogelijk van de producten die te koop worden aangeboden via de website op voorraad te hebben. Als een besteld product niet voorradig is, zal BV Biloba Heverlee de gebruiker via e-mail informeren over de vertraging van de levering. Gaat de gebruiker niet akkoord met de vertraging, dan kan hij zijn bestelling wijzigen of annuleren.


7. Prijs

7.1 De prijs vermeldt op de website  www.apotheekbiloba.be is altijd in euro en btw inclusief. De kosten gerelateerd aan de verzending van de producten is niet inbegrepen in de prijs die vermeld wordt op de productfiche.

7.2 De prijs die wordt vermeld in de bestelbevestiging is de definitieve prijs inclusief alle bijhorende kosten (de productprijs, de behandelingskosten, de kosten van verpakking en bewaring van de producten en de verzendkosten) en inclusief btw.

7.3 BV Biloba Heverlee behoudt zich het recht voor om de prijs te wijzigen op elk moment, maar de producten worden gefactureerd op basis van de geldende tarieven op het moment van de registratie van de bestelling.

8. Betaling

De prijs van de producten is te betalen via één van de betalingsmiddelen zoals voorgesteld op de website www.apotheekbiloba.be op de dag van de bestelling. Elke bestelling wordt pas definitief bevestigd na aanvaarding van de bankinstelling of de online betaalmiddelen. In geval van weigering van de bankinstelling of de online betaalmiddelen wordt de bestelling automatisch geannuleerd en wordt de klant via mail op de hoogte gebracht. 


9. Levering

9.1 BV Biloba Heverlee streeft ernaar de leveringen, na bevestiging van de bestelling en de aanvaarding van de betaling door de betrokken instelling(en), binnen een termijn van 1 à 5 werkdagen te verrichten op het door de gebruiker opgegeven leveringsadres, voor zover de bestellingen bestemd zijn voor het grondgebied van België en Nederland

9.2 Door het plaatsen van een bestelling gaat de gebruiker akkoord met de regeling van de ontvangst van de producten en de betaling van alle belastingen en andere (huidige en toekomstige) kosten die gepaard zouden gaan met problemen met de levering van de bestelde producten.

9.3 De leveringen gebeuren hoofdzakelijk door Bpost maar kunnen eventueel ook door een andere vervoerder gebeuren. Bv Biloba Heverlee zal steeds de keuze van vervoerder bepalen. De tarieven en termijnen van levering zijn beschikbaar op de website www.apotheekbiloba.be. Geen enkele compensatie kan door de gebruiker geclaimd worden van Bv Biloba Heverlee in geval van laattijdige levering of indien een bestelling niet meer geleverd kan worden (bv. wegens verlies door een vervoerder). De leveringskosten zijn gratis voor bestellingen vanaf 65 euro voor levering in Belgie. Voor bestellingen onder de 65 euro worden de leveringskosten gefactureerd, namelijk 6,95 euro. De leveringskosten zijn gratis voor bestellingen vanaf 150 euro voor levering in Nederland. Voor bestellingen onder de 150 euro worden de leveringskosten gefactureerd, namelijk12 euro.

9.4 Bij de ontvangst van de bestelde producten moet de gebruiker of de bestemmeling de goede staat van het geleverde product nagaan en kennisnemen van de gebruiksvoorwaarden en instructies die aan hem werden verstrekt.

9.5 Als een bestelling niet in ontvangst is genomen ondanks de passage(s) van de vervoerder, wordt ofwel een bericht in de brievenbus achtergelaten met de nodige instructies voor de gebruiker hoe hij zijn bestelling alsnog kan verkrijgen, ofwel wordt de bestelling teruggezonden naar BV Biloba Heverlee en wordt de bestemmeling hiervan verwittigd via e-mail. Een bijkomende levering kan door de gebruiker gevraagd worden, in welk geval de gebruiker hiervan de kosten zal dragen (ook als de eerste verzending gratis was). Bij het schriftelijk kenbaar maken door de gebruiker van het niet ontvangen van een bestelling, zal BV Biloba Heverlee rekening houden met de gegevens over de levering verkregen van de vervoerder. Als uit deze gegevens blijkt dat de bestelling werd afgeleverd, kan er van BV Biloba Heverlee geen compensatiemaatregel of andere maatregel verwacht worden.

9.6 De gebruiker dient de geleverde producten onmiddellijk na ontvangst te controleren. Als de geleverde producten niet zouden overeenstemmen met de bestelling, een gebrek zouden vertonen (een breuk bijvoorbeeld) of onvolledig zouden zijn (een ontbrekende bijsluiter bijvoorbeeld), dient de gebruiker onmiddellijk BV Biloba Heverlee hiervan te verwittigen alvorens tot enig gebruik over te gaan.  

9.7 De gebruiker of bestemmeling van de producten onthouden zich van elke gedeeltelijke of gehele wederverkoop.

10. Herroepingsrecht

10.1 In overeenstemming met de van kracht zijnde wetgeving over de verkoop op afstand (Wet van 6 april 2010 betreffende marktpraktijken en consumentenbescherming), heeft de gebruiker het recht af te zien van zijn aankoop zonder sancties en zonder opgave van redenen. De gebruiker beschikt over een bedenktijd van veertien kalenderdagen, te rekenen vanaf de dag die volgt op de levering van het product of op het sluiten van de overeenkomst, om het product terug te sturen naar BV Biloba Heverlee tegen omwisseling of restitutie. 

Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet de Klant BV Biloba Heverlee, Tiensesteenweg 154, 3001 Heverlee, 016/259611, webshop@apotheekbiloba.be, via een ondubbelzinnige verklaring (bv. schriftelijk per post,  of e-mail) op de hoogte stellen van zijn beslissing om de overeenkomst te herroepen. 

Om je herroepingsrecht correct uit te oefenen, kan je ons per e-mail laten weten dat je je bestelling wenst terug te sturen. Wij zullen je per e-mail een ontvangstbevestiging van jouw herroeping sturen.

10.2 Als de producten zijn toegezonden aan BV Biloba Heverlee onder de genoemde voorwaarden en binnen de genoemde termijn en door BV Biloba Heverlee werden ontvangen, zal BV Biloba Heverlee de betalingen die uitgevoerd werden door de gebruiker teruggeven, en dit zonder kosten (met uitzondering van de leveringskosten die de gebruiker moet dragen). Ingeval de leveringskosten initieel gedragen waren door BV Biloba Heverlee (bv. ingeval van gratis verzending of promotie) worden die kosten in mindering gebracht op het aan de gebruiker terug te geven bedrag. De teruggave zal gebeuren binnen een termijn van maximum 1 maand te rekenen vanaf de ontvangst van de producten door BV Biloba Heverlee .


11. Garantie

11.1 BV Biloba Heverlee garandeert enkel de deugdelijke levering van de producten aan de hand van de door de gebruiker verstrekte gegevens. BV Biloba Heverlee fungeert slechts als tussenpersoon en garandeert nooit het bereiken van een bepaald resultaat. De kwaliteit en de bruikbaarheid van de door BV Biloba Heverlee geleverde producten worden weergegeven op de verpakking en bijsluiter van de fabrikant. De door BV Biloba Heverlee geleverde producten zitten steeds in de originele verpakking van de fabrikant. De gebruiker is verplicht de instructies en gebruiksvoorwaarden van de fabrikant voorafgaandelijk aan het gebruik van de producten na te lezen om elk risico uit te sluiten. In geval van de minste onduidelijkheid of twijfel dient de gebruiker voorafgaandelijk aan het gebruik contact op te nemen met BV Biloba Heverlee.

11.2 In geen enkel geval kan BV Biloba Heverlee garant staan of verantwoordelijk gehouden worden voor het niet-respecteren van wet- en regelgeving van kracht in het land van ontvangst. De aansprakelijkheid van BV Biloba Heverlee is in alle gevallen gelimiteerd tot de waarde van het product in kwestie, bepaald volgens de datum van verkoop.

11.3 BV Biloba Heverlee geeft geen garantie dat het gebruik van de website www.apotheekbiloba.be vrij is van virussen en/of andere schadelijke elementen of programma's, noch voor het feit dat de koppelingen via deze website naar andere websites, vrij is van virussen en/of andere schadelijke elementen of programma's, en wijst desbetreffend alle verantwoordelijkheid en eventuele schade volledig af. De verwijzing (link) naar andere websites houdt geen aanbeveling of garantie (onder meer omtrent de juistheid en volledigheid van de inhoud ervan, de beschikbaarheid ervan, het virusvrij zijn ervan) in met betrekking tot deze andere websites. Een koppeling naar een andere website impliceert geen enkele samenwerking met deze of andere gelinkte websites.

11.4 wettelijke waarborg van conformiteit van de goederen is van toepassing

12. Aansprakelijkheid

12.1 BV Biloba Heverlee treedt uitsluitend op als tussenpersoon en is niet verantwoordelijk voor eventuele (o.a. technische) gebreken in de verpakte producten of voor foutieve vermeldingen in de bijsluiter of op de etiketten van de fabrikant. BV Biloba Heverlee is niet aansprakelijk voor de (on)verdraagbaarheid en/of de (on)geschiktheid van de producten en de hieruit voortvloeiende gebeurlijke nadelige gevolgen. BV Biloba Heverlee kan evenmin aansprakelijk gesteld worden voor eventuele schade die te wijten is aan o.a. gebrekkige verzorging, onvoldoende gespecialiseerde opvolging, onzorgvuldige naleving van de instructies en gebruiksvoorwaarden van de fabrikant, onoplettendheid of onzorgvuldigheid, slecht gebruik van de gecommercialiseerde producten.

12.2 De informatie op de website www.apotheekbiloba.be is louter informatief. Apotheek Peeters bvba is niet verantwoordelijk voor de betrouwbaarheid, juistheid of nuttigheid van de aangeboden informatie, diensten, adviezen, tips en technische ondersteuningen. BV Biloba Heverlee kan nooit verantwoordelijk worden gesteld voor de betrouwbaarheid van de producten of behandelingen op de website  www.apotheekbiloba.be. 

12.3 De aansprakelijkheid van BV Biloba Heverlee kan evenmin worden weerhouden voor mogelijke veranderingen in de producten aangebracht door de fabrikanten.

12.4 De aansprakelijkheid van BV Biloba Heverlee zal in elk geval beperkt zijn tot het bedrag van de bestelling en kan niet in twijfel worden gebracht voor kleine vergissingen of nalatigheden die hadden kunnen voorkomen worden of zouden kunnen voortbestaan ondanks de voorzorgsmaatregelen genomen in de presentatie van de producten, diensten en goederen.  De foto's gepresenteerd op de website worden louter als voorbeeld verstrekt en houden geen enkele garantie van welke aard ook in. In geen enkel geval kan een wijziging van de verpakking of van de inhoud van een product worden ingeroepen in geval van mogelijke afwijking in vergelijking met de foto beschikbaar op de website. De verwijzingen bekendgemaakt op de productfiches zijn louter indicatief. De gebruiker dient aandachtig de productinformatie van de fabrikant te lezen op of in de verpakking van het product. Hierin staat de meest actuele informatie omtrent het bestelde product (inclusief de doseringen en tegen indicaties) die de gebruiker moet respecteren.

12.5 BV Biloba Heverlee kan in geen enkel geval verantwoordelijk gesteld worden voor wijziging van deze algemene voorwaarden, onderbreking of stopzetting van de website, dan wel een beperkte toegang tot de website.

12.6 BV Biloba Heverlee kan in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor eventuele rechtstreekse of onrechtstreekse schade die het gevolg zouden zijn van het gebruik van de website www.apotheekbiloba.be . Apotheek Peeters bvba kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor de echtheid en de kwaliteit van de producten, de informatie, de diensten en de software.

13. Intellectuele eigendomsrechten

13.1 Onze website, logo’s, teksten, foto’s, namen en in het algemeen al onze communicatie zijn beschermd door intellectuele eigendomsrechten die hetzij bij ons, hetzij bij onze toeleveranciers of andere rechthebbenden liggen.

13.2Het is verboden gebruik te maken van en/of wijzigingen aan te brengen in de intellectuele eigendomsrechten zoals beschreven in dit artikel. Zo mag je bijvoorbeeld tekeningen, foto’s namen, teksten, logo’s kleurencombinatie, etc … niet kopiëren of reproduceren zonder onze voorafgaande en uitdrukkelijke schriftelijke toestemming.

14. Bescherming van de persoonlijke levenssfeer

14.1 Het verzamelen en opslaan van persoonsgegevens is bij wet verplicht bij verkoop op afstand. Om bestellingen correct te kunnen verwerken en te versturen is deze informatie essentieel. Bij het ontbreken van gegevens of bij onvolledige gegevens kan de bestelling door BV Biloba Heverlee ongeldig verklaard worden.

14.2 Ingeval persoonlijke gegevens en informatie worden gevraagd, worden deze gegevens door BV Biloba Heverlee behandeld in overeenstemming met de Wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer. De gebruiker beschikt over een recht op inzage, controle, verbetering en schrapping dat kan worden uitgeoefend op schriftelijk verzoek. De persoonsgegevens van de gebruiker zullen niet worden bekendgemaakt aan derden.


15. Nietigheid

15.1 Partijen erkennen dat deze overeenkomst evenwichtig is, rekening houdend met hun wederzijdse rechten en verplichtingen. De nietigheid of onafdwingbaarheid van één of meerdere clausules (of een deel ervan) doet geen afbreuk aan de rest van de clausule of de overige clausules. Als een clausule nietig of onafdwingbaar zou blijken, dan verbinden partijen zich ertoe te goeder trouw te onderhandelen over een nieuwe clausule die zo nauw als mogelijk aansluit bij de oorspronkelijke clausule, rekening houdend met de bedoeling van partijen.

16. Toepasselijk recht en bevoegde rechtbank

16.1 Voor elke betwisting, voortkomend uit het gebruik van deze website en/of enig gegeven dat erop staat en voor alle transacties tussen partijen evenals deze algemene verkoopsvoorwaarden, zal het Belgisch recht van toepassing zijn.

16.2 Ingeval van eventuele geschillen zullen uitsluitend de rechtbanken van de plaats van de maatschappelijke zetel van BV Biloba Heverlee bevoegd zijn.

17. Taal en communicatie

17.1. Onze website is volledig opgebouwd in het Nederlands. Alle informatie die je op onze website kan vinden is in het Nederlands. Indien u een bestelling plaatst zal ook de communicatie daarrond in het Nederlands gebeuren.


{{ popup_title }}

{{ popup_close_text }}

x